Prawo pracy klarownie wskazuje obowiązki szefa wobec pracowników i odwrotnie. Jednym z bazowych zagadnień jest zapewnienie o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Powinnością pracodawcy jest nie jedynie dbanie o respektowanie ustalonych norm. To także organizowanie kursów z tego tematu i testowanie kwalifikacji pracowników. Część szkoleń powinny(a) byćodświeżane(a) regularnie.

Jakie zawody wymagają okresowych szkoleń BHP? Co jaki czas należy je organizować?

Szkolenia BHP – po co i dla kogo?

Każda osoba rozpoczynająca zatrudnienie zobowiązana jest do znajomości BHP. Dotyczy to wszystkich członków rynku pracy.

Przepisy BHP to system norm definiujących potencjalne zagrożenia na określonym etacie. Pokazują one także sposoby unikania {wypadków(om)|niezbezpiecznych(ym) sytuacji(om). Ponadto wskazują jak należy się zachować w przypadku gdy niepożądana okoliczność ma miejsce.

Programy szkoleń przygotowuje pracodawca lub wskazana jednostka szkoląca. Robi się to na bazie obowiązującej(ą) ustawy(ę). Szkolenia bhp w Żninie różnicujemy na ogólne i okresowe. Te drugie powinny być organizowane cyklicznie i powinny być wieńczone testem sprawdzającym zrozumienie przekazanej wiedzy.

Które zawody wymagaja okresowych szkoleń BHP?

O ile szkolenia ogólne są wystarczające dla pewnych stanowisk, tak inne wymagają cyklicznego rozszerzania posiadanej(ych) kompetencji. Zwłaszcza osoby na stanowiskach nadzorujących muszą być stale na bieżąco z wszelkimi niuansami.

Obowiązek odbywania okresowych szkoleń mają również pracownicy konstrukcyjni, inżynieryjno-techniczni czy administracyjno-biurowi. Aktualizacji wiedzy z tematu BHP wymagają wszystkie stanowiska, na których pojawiają się czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub też niebezpieczne.

Tego rodzaju szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym przyswojenie materiału szkoleniowego.

Przyjmuje się, że pierwsze ze szkoleń cyklicznych powinno być zorganizowanie w okresie 6 – 12 miesięcy od momentu zatrudnienia na danym stanowisku.

Częstotliwość szkoleń zależna jest od rodzaju wykonywanej pracy. Pozycje pracujące przy zagrażających zdrowiu czynnikach zobowiązane są do częstszego odbywania szkoleń – raz do roku. Rzadziej szkoleni są pracownicy, którzy w mniej bezpośrednim stopniu są narażeni na drażniące warunki – w w tych okolicznościach szkolenia uzupełniajace przeprowadza się co 3-5 lat. Natomiast pracownicy biurowi, gdzie praca jest relatywnie bezpieczna proszeni są do uzupełniania swoich kompetencji w temacie BHP co 6 lat.

Kto organizuje szkolenia?

Regularne kursy z zakresu BHP pozwalają na bardziej efektywne działanie przedsiębiorstw. Znajomość obowiązujących norm chroni pracowników przed urazami.

Dobrze przeprowadzone szkolenie powinno opierać się na realiach panujących w zakładzie pracy. Organizuje się je w ramach pracy, a ich koszty ponosi podmiot zatrudniający.